Αρχική

Σκοπός της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ είναι η αξιοποίηση και η προώθηση της ορθότερης διαχειρίσεως των περιουσιακών στοιχείων του ΑΠΘ, προς πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και το συμφέρον του Πανεπιστημίου.

Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διεπόμενη από την κείμενη περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσία (ενδεικτικά ασκούμενες δραστηριότητες: εκμετάλλευση κυλικείων, λειτουργία παιδικού σταθμού, φωτοτυπικού κέντρου κ.α.).